Privacybeleid Casa crea handmade

https://www.casacreahandmade.nl 

Over ons privacybeleid 

Casa crea handmade geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het verbeteren van de dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Casa crea handmade. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25-05-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons wordt verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Wij leggen jou uit op welke wijze wij gegevens opslaan en hoe wij gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten jij hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als jij vragen hebt over dit privacybeleid kun je contact opnemen met Casa crea handmade, je vindt de contactgegevens aan het einde van het privacybeleid.

 

Gegevensverwerking 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Casa crea handmade verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan onsverstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, via correspondentie en via telefonisch contact
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet elke bezoeker controleren of deze ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Casa crea handmade verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw bestelling.
 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van een nieuwsbrief.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is m.b.t. jouw bestelling.
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken om makkelijker een bestelling te plaatsen.
 • Casa crea handmade analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Casa crea handmade verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die ik nodig zijn voor btw-aangifte.

 

Hieronder kan je lezen voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware & Webhosting

De webwinkel van Casa crea handmade is ontwikkeld met software van WooCommerce. Wij hebben voor de webhosting gekozen voor Hosteasy. Persoonsgegevens die jij ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Hosteasy heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Hosteasy is op basis van de verwerkersovereenkomst verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups door hen gemaakt om verlies van data te voorkomen. Hosteasy is op grond van de verwerkersovereenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Wij versturen nieuwsbrieven via e-mail met MailChimp. MailChimp zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke nieuwsbrief die geautomatiseerd is verzonden staat een ‘unsubscribe’ link. Wanneer je hier op klikt, ontvang je de nieuwsbrief niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Voor het reguliere zakelijke e-mailverkeer maken wij gebruik van de diensten van webhost Hosteasy. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Hosteasy heeft geen toegang tot mijn postvak en wij behandelen het e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Voor het afhandelen van een deel van de betalingen bij Casa crea handmade maken wij gebruik van Mollie Payments. Mollie Payments verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie Payments heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie Payments behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie Payments dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Voor achteraf betalen maken wij gebruik van Billink Achteraf Betalen. Er is met hen op 25 mei 2018 een verwerkersovereenkomst gesloten. Billink verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening- of creditcardnummer. Billink heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Billink behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Billink’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Billink bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Zowel Mollie Paymenst als Billink maken deze betalingen automatisch over naar mijn zakelijke bankrekening. Deze zakelijke bankrekening valt onder de Rabobank.

Verzenden en logistiek

Als jij een bestelling plaatst is het onze taak om jouw pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Sencloud.nl voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres, woonplaatsgegevens en e-mailadres (om een track & trace code te sturen) met Sendcloud.nl deel. Shops United gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Sendcloud.nl onderaannemers inschakelt, stellen zij jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden 

Voor het bijhouden van mijn administratie en boekhouding maak ik gebruik van de diensten van RY-Adviseurs. Ik deel jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling. Deze gegevens worden ook gebruikt voor het administreren van facturen die gemaakt worden met de webwinkelsoftware WooCommerce. Jouw persoonsgegevens worden beschermd opgeslagen. RY-Adviseurs is tot geheimhouding verplicht en zal jouw gegevens vertrouwelijk behandelen. RY-Adviseurs  gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Doel van de gegevensverwerking 

Algemeen doel van de verwerking 

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die jij verstrekt. Wij gebruiken jouw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als jij gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om op een later moment contact met jou op te nemen, vragen wij jou hiervoor expliciet toestemming.

Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst tussen hen en Casa crea handmade of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens 

Gegevens die automatisch worden verzameld door mijn website worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld jouw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 

In voorkomende gevallen kan Casa crea handmade op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen 

Wij bewaren jouw gegevens zolang jij klant van Casa crea handmade bent. Dit betekent dat wij jouw aangemaakte klantaccount bewaren totdat jij aangeeft dat jij niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit aangeeft zullen wij dit opvatten als een vergeetverzoek. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Casa crea handmade hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Personalia: 7 jaar t.b.v. Belasting controle
Adres: 7 jaar t.b.v. Belasting controle
Surf gegevens:  enkele maanden t.b.v. Retargeting

Jouw rechten 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens Casa crea handmade worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe jij je op deze rechten kunt beroepen.

Wij sturen om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat jij de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zal ik jou vragen om je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang jij in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteer.

Je hebt ten alle tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als jij vermoedt dat jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruikt wordt.

Inzagerecht 

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht 

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking 

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij  verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op overdraagbaarheid 

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan de contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van Casa crea handmade door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten 

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Casa crea handmade. Als je bezwaar maakt zullen wij de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dan zullen afschriften en/of kopieën van gegevens diewij verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben jij van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met de contactpersoon voor privacyzaken.

Casa crea handmade heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen

Alle activiteiten op de website vinden plaats via een beveiligde (SSL) verbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk “https” en het hangslotje in de adresbalk. Bovendien zorgen wij ervoor dat de webwinkelsoftware altijd up to date is en de beveiligingssoftware houdt alle activiteit op de website in de gaten. Deze beveiligingssoftware waarschuwt meteen als er iets niet in orde is en onderneemt zelf actie. Ook maken gebruik van een virusscanner en firewall. Met een wachtwoord is mijn computersysteem beveiligd en ook de programma’s waar ik mee werk zijn met een twee-stap-verificatie manier beveiligd.

Datalek

Wij zijn, als webondernemer, verplicht om bij bepaalde datalekken melding te maken bij de autoriteit persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn. In het geval van een dergelijke datalek zal ik mijn klanten hiervan ook op de hoogte stellen door middel van een e-mail.

Wijzigingen in het privacybeleid 

Wij behouden ten alle tijde het recht om het privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerk, dan brengen wij jou daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactpersoon voor privacyzaken

Mevrouw L.D. Godvliet-Gorter

Contactgegevens Casa crea handmade

(Post)adres                      Dr. d’Arnaudstraat 23,1619 CW, Andijk

Telefoonnummer           06-12093006

Emailadres                      info@casacreahandmade.nl

IBAN                                 NL58RABO 0184139058

KvK-nummer                  65377400

Btw-nummer                  NL188301380B01

Facebook:                       www.facebook.com/casacreawonen

Instagram:                      casacreahandmade